kuczynski fujimori segunda vuelta

kuczynski fujimori segunda vuelta

Kuczynski piensa que una reunión con Keiko Fujimori sería bueno.