Shushufindi

Shushufindi

Refinería Shushufindi, foto de Petroecuador.