Oliver Stone

Oliver Stone

Vladimir Putin y Oliver Stone.